Annullering af udbud

En udbudsprocess vil normalt afsluttes med, at der indgås kontrakt med en eller flere tildelte virksomheder. Det er dog også en mulighed at indkøber vælger at annullere udbuddet i stedet for at indgå kontrakt.

Udbudsmarkedet Annonceringer
Annuleringer

Hvornår kan et udbud annulleres?

Ordregiver har ret til at annullere en udbudsprocedure helt frem til en kontraktindgåelse og er derfor ikke forpligtet til at indgå samarbejde og kontrakt.

Hvis ordregiver ønsker at annullere et udbud er indkøberen pålagt en såkaldt underretnings- og begrundelsespligt for at sikre gennemsigtighed omkring beslutningens validitet og saglighed. Begrundelsen for annullation skal overholde det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og være sagligt begrundet. Af saglige begrundelser har en Højesteretsdom givet følgende eksempler:

  • Fejl i udbudsproceduren eller materialet
  • Indkøber bliver opmærksom på, at den udbudte løsning ikke er den mest hensigtsmæssige
  • Ingen af de tilbud der er modtager er konditionsmæssige

En annullering af udbud på baggrund af for eksempel den vindende tilbudsgivers herkomst kan derfor ikke anses som en saglig begrundelse.

Indkøber kan efter annullationen vælge at igangsætte et nyt udbud. Er det aktuelt, kan man vælge en helt ny udbudsform, nye tildelingskriterier mv. Man er altså ikke bundet af det gamle udbudsmateriale. Ved annullering af udbud findes der ingen regler som dikterer hvor i processen udbuddet skal annulleres. Dette står indkøberen frit for.

Hvordan annulleres et udbud?

Hvis ordregiver vil aflyse udbudsprocessen skal beslutningen underrettes til TED samt de berørte aktører. Et annulleret udbud kan medføre uheldige omkostninger for involverede tilbudsgivere, særligt hvis annullationen foretages sidst i udbudsprocessen. De sene annullationer ses ofte ved manglende konkurrence.

Hertil skal ordregiver redegøre for hvorfor det er valgt ikke at tildele en kontrakt, hvilket skal ske i en skriftlig rapport. Selve underretningen skal indeholde en saglig begrundelse for annulleringen samt oplyse om de udslagsgivende forhold der ligger til grund for beslutningen.

Ikke-tildelinger

Du skal være opmærksom på at annullering af et udbud i princippet også er en tildeling. Det er derfor at annulleringer vil komme som tildelinger af typen “Ikke-tildeling” når indkøber bekendtgør disse.

Alle både tildelinger og annulleringer (ikke-tildelinger) af udbud er selvfølgelig en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Download